IT Service Desk Specialist

Warszawa, PL, 02-460

Job ID: 8185 
 

Please scroll down to find the text of the announcement in English.

 

Dear Candidate, we would like to inform you, that employment on this position will be possible the earliest in May 2024.

Drogi Kandydacie, chcielibyśmy Cię poinformować, że zatrudnienie na tym stanowisku będzie możliwe najwcześniej w maju 2024.

 

W Nordea wykorzystujemy moc technologii, aby na nowo odkrywać przyszłość bankowości. Trwa rewolucja technologiczna – a Ty możesz wziąć w niej udział. Choć jesteśmy bankiem skandynawskim, jesteśmy również jednym z największych pracodawców IT w Polsce. Współpracując z międzynarodowymi zespołami w inspirującym środowisku pracy, będziesz miał wiele możliwości poszerzenia swoich umiejętności i rozwoju kariery. 

 

Zespół IT Service Desk zajmuje się obsługą incydentów i realizacją zgłoszeń użytkowników z większości krajów skandynawskich, bierze również odpowiedzialność za ich obsługę przez inne zespołów IT.

 

O tej roli
 

Jako Specjalista IT Service Desk będziesz z odpowiedzialny za wsparcie użytkowników końcowych w przypadku awarii IT lub zgłoszeń zgodnie ze zdefiniowanymi procesami. Będziesz pełnić funkcję pierwszego poziomu wsparcia dla wszystkich użytkowników końcowych, współpracować z innymi zespołami w celu rozwiązywania zadań, które wymagają niezależnej oceny i podjęcia własnych decyzji dotyczących sposobu ich rozwiązywania.


Będziesz pracować z wieloma wspaniałymi koleżankami i kolegami w naszym nowym biurze w Warszawie. Należy pamiętać, że pracujemy od poniedziałku do niedzieli, na zmiany między 6:00 a 22:00, jednakże zmiany weekendowe mogą przypaść ci w udziale raz na kilka miesięcy.
 

Oferujemy wynagrodzenie brutto w wysokości 7.000 PLN i możliwość rozwoju kariery poprzez staże w innych zespołach informatycznych po roku pracy.

 

Co będziesz robić: 

 • Wspierać użytkowników za pośrednictwem telefonu, chatu lub systemu ITSM w zakresie wszelkiego rodzaju problemów związanych z IT
 • Współpracować z drugą linią wsparcia lub dostawcami zewnętrznymi we wszystkich zadaniach związanych z infrastrukturą IT i aplikacjami w celu uniknięcia lub rozwiązania problemów i incydentów 
 • Rejestrować i dokumentować wszystkie incydenty za pomocą odpowiednich narzędzi zgodnie z procedurami
 • Diagnozować problemy z oprogramowaniem i sprzętem, aby znaleźć właściwe rozwiązanie, a tym samym pomóc użytkownikowi końcowemu
 • Aktywnie uczestniczyć w dzieleniu się wiedzą ze współpracownikami w celu tworzenia i wdrażania najlepszych praktyk
 • Samodzielnie uczyć się i na bieżąco uzupełniać wiedzę, aby zapewnić ciągłe budowanie kompetencji i rozwój osobisty

 

Kim jesteś
 

Współpraca. Zaangażowanie. Pasja. Odwaga. Są to wartości, które kierują nami w osiąganiu najlepszych wyników – i wyobrażamy sobie, że dzielisz się nimi z nami. 
 

Nasze oczekiwania: 

 • Swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie w języku angielskim – poziom B2
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Otwarty umysł i zorientowanie na znalezienie rozwiązania problemu
 • Dobre umiejętności komunikacyjne i czerpanie przyjemność z pracy z ludźmi
 • Znajomość sposobu zarządzania zgłoszeniami i incydentami opisanymi w ITIL, będzie dodatkowa zaletą

 

Jeśli ten opis pasuje do Ciebie, to skontaktuj się z nami.

 

As an IT Service Desk Specialist you will be responsible for supporting end users in case of appearing IT issues or standard requests according to defined processes and you will act as first level support. You will work together with other teams in order to solve tasks that require independent assessment and making own decisions on how they should be solved.


In Nordea, we’re harnessing the power of technology to reinvent the future of banking. A tech revolution is underway – and you can make an impact. Though we’re a Nordic bank, we’re also one of the largest IT employers in Poland. Working with international teams in an inspiring working environment, you’ll have lots of opportunities to expand your skills and advance your career. 

 

About this opportunity

Welcome to the IT Service Desk team Poland that acts with cross border incident management and request fulfilment, mostly for Scandinavian countries, takes responsibility at global level for successful deliveries. 


You will be working with a lot of great colleagues in our new office in Warsaw. Please note we work from Monday till Sunday, covering shifts between 6:00 and 22:00, however, we cover weekend shifts once every a couple of months.


We offer a gross salary of PLN 7,000 and the possibility of career development through internships in other IT teams after one year of work experience.

 

Scope of responsibilities: 

 • Provide support to end users through all appropriate channels, such as phone, chat or ITSM tools regarding any kind of IT-related issues
 • Interact with second line support or external vendors in all tasks related to IT infrastructure and applications in order to avoid or solve problems and incidents 
 • Register, prioritize and document all incidents reported to the service desk using the relevant tools following the incident management procedure.
 • Diagnose software and hardware problems in order to find the right solution and thereby help the end user  
 • Actively participate in knowledge sharing among colleagues in order to create and implement best practice  
 • Take responsibility for own learning and keep updated within own area of responsibility to secure continuous competence building and personal growth  

 

Who you are

Collaboration. Ownership. Passion. Courage. These are the values that guide us in being at our best – and that we imagine you share with us.  

Your experience and background: 

 • Communicating freely both orally and in writing in English – level B2
 • A year of experience from a similar position
 • You are open-minded as a person and can-do approach when dealing with challenges
 • You like to work in a role with high customer-focus and have good communication skills
 • Knowledge of request and incident management, according to ITIL, will be considered an advantage 

 

The role is based in Warszawa.

 

If this sounds like you, get in touch!

 

Next steps

Submit your application no later than 31/05/2024. 

At Nordea, we know that an inclusive workplace is a sustainable workplace. We deeply believe that our diverse backgrounds, experiences, characteristics and traits make us better at serving customers and communities. So please come as you are.

Please include permit for processing personal data in CV as following:

In accordance with art. 6 (1) a and b. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) hereinafter ‘GDPR’. I agree to have: my personal data, education and employment history proceeded for the purposes of current and future recruitment processes in Nordea Bank Abp.

The administrator of your personal data is: Nordea Bank Abp operating in Poland through its Branch, address: Aleja Edwarda Rydza Śmiglego 20, 93-281 Łodź. Your personal data will be processed for the recruitment processes in Nordea Bank Abp. You have a right to access your personal data, right to rectify and right to delete. Disclosing the personal data in the scope specified by the provisions of Polish Labour Code from 26 June 1974 and executive acts are mandatory. Providing personal data is necessary to conduct the recruitment processes. The request for the deletion of your personal data means resignation from further participation in recruitment processes and causes the immediate removal of your application. Detailed information concerning processing of your personal data can be found at: https://www.nordea.com/en/doc/nordea-privacy-policy-for-applicants.pdf.

We reserve the right to reply only to selected applications.

Department:  IT/Technology